• img
  รศ.ธีระ กลลดาเรืองไกร

  ประธานกรรมการ

 • img
  รศ.สรนิต ศิลธรรม

  รองประธานกรรมการ คนที่1

 • img
  ผศ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

  รองประธานกรรมการ คนที่2

 • img
  ผศ.วิศาล คันธารัตนกุล

  กรรมการ

 • img
  ผศ.สุมนา มัลอูดี

  กรรมการ

 • img
  นางรัชนิดา วันวัฒนกุล

  กรรมการและเหรัญญิก

 • img
  นายสมพล ศรีจันทรา

  กรรมการและเลขานุการ

 • img
  นางดวงเนตร อินสว่าง

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก