***ใบแสดงความจำนงบริจาค ***

มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 4226 ณวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่สามารลดหย้อนภาษีได้) สำนักงานงานมูลนิธิศูนย์การแพทยฺกายจนาภิเษก ตึกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 08.00 - 16.00 น. โทรศัพท์ 0-2849-6600 ต่อ 1016-7 โทรศัพท์ 0-2849-6726 โทรสาร 0-2849-6726 (อัตโนมัติ) ท่านสามารถบริจาคได้ในรูปของ เงินสด บัตรเครดิต หรือเช็ค ขีดคอม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก บริจาคผ่านธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก" เลขที่บัญชี 280-200388-2 สาขาศาลายา ธนาคาร ไทยพาณิช จำกัด (มหาชน) การรับใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากพร้อม ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายัง มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 999 หมู่6 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-6726 โทรสาร 0-2849-6726 Email : duangnet.ins@mahidol.ac.th