img
รองศาสตราจารย์ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

กองทุน”คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” รหัสกองทุน "GJF 008/2553"

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการทางทันตกรรม และการบริการวิชาการทางทันต แพทยศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาโรคของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างในสาขาทันตแพทยศาสตร์