img
นายสมพล ศรีจันทรา

กองทุน”จัดทำหนังสือ” (หนังสือด้านวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ) รหัสกองทุน "GJF 005/2553"

เพื่อจัดทำหนังสือหรือวารสารให้ความรู้ด้านวิชาการ และเน้นด้านให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนทั่วไป