img
นายคณเทพ ไทยพลับ

กองทุน”ศูนย์การแพทย์ฯ ไม่ทิ้งกัน” รหัสกองทุน "GJF 006/2553"

เพื่อจัดซื้อหีบศพแก่ผู้ป่วยยากไร้ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก