img
แพทย์หญิงวิภาวี ลักษณากร

กองทุน”เวชศาสตร์ฟื้นฟู” รหัสกองทุน "GJF 007/2553"

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู