***การสมนาคุณผู้มีอุปการะคุณ***
มูลนิธิศูนย์การแพทย์การจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

***การสมนาคุณผู้มีอุปการะคุณ*** มูลนิธิศูนย์การแพทย์การจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล "สิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีอุปการะคุณ โดยจะได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้"